Ik koe fan jo wêze foar de lege, lege priis fan hjoed ...

De ynhâld op myn side is de lêste wike net spesjaal sterk west - sorry as ien fan jimme teloarsteld is. Ik bin heul drok dwaande mei it ûntwikkeljen fan in hânfol applikaasjes thús. Wat ik net ynhâldlik meitsje, hoopje ik yn guon plugins te meitsjen. Op it wurk meitsje wy ús taret op in grutte softwareferzje en ik haw in demonstraasjeprojekt dat in middel sil jaan om sels fan 'e wichtichste te demonstrearjen