Kudde swijt foar syn eigen teory

Myn ynhâld op 'e side wie de lêste pear wiken in bytsje ljocht - it sil gau opnimme. Ik haw de lêste moanne in soad aktyf west, lêzen en sprekke en it hat ynfloed op it blog. Hoewol de ynhâld no is, rint myn geast de kommende wiken mei ynhâld, dus wês wis mei my te hâlden. As dat net genôch is, haw ik de definitive sponsor foar de $ 1,000 Giveaway sletten

Kin sosjale media depresje genêze?

It boek fan Mark Earl, Herd, hat foar my in drege lêzen west. Nim dat net de ferkearde manier. It is in geweldich boek dat ik fûn fia it blog fan Hugh McLeod. Ik sis 'taai' om't it gjin werjefte fan 10,000 foet is. Kudde (Hoe kinne jo gedrach fan massa feroarje troch ús wirklike natuer te brûken) is in kompleks boek dat in protte stúdzjes en gegevens yngeand detaillearret om mei har kearnfoarsjenning te kommen. Likegoed is Mark Earls net