Jack Welch is ferkeard

Ik bin sa bliid om einlings in artikel te sjen dat de metoaden befreget dy't Jack Welch evangeliseart. Ik leau dat hy ûnbedoeld, gemien, egoïstysk en habsuchtich is. Hy wie allinich suksesfol troch klanten en meiwurkers lije te litten. Hy kin allinich in winner wêze, mar it wie ten koste fan safolle oaren dy't ferlern hawwe. Ik ried fannacht nei hûs en tocht oan doe't ik wurke foar Landmark Communications. Ik hie it grutte plezier Frank te moetsjen